29

oct

2010

2010.04.01 - 안명모 연구원 임용.

 

2010. 04.01 - POSTECH 컴퓨터공학과를 졸업한 안명모 님이 

                     2010년 2학기 석사로 입학 하기 전 미리 연구원으로 임용 되어

                     미리 석사 과정을 준비합니다.

                     앞으로 좋은 연구를 함께 할 수 있어 기쁩니다.

                     환영합니다.